Skip to content

Proračun projekta

  • 3 min read

Pisanje projekata: Što trebate znati o proračunu projekta

Proračun projekta sastavni je dio ugovora o donaciji i jednako je važan kao i narativni dio prijavnog obrasca. Njegovi obrasci variraju od programa do programa, ali uvijek sadrže nekoliko osnovnih kategorija kao što su: ljudski resursi, putni troškovi i dnevnice, troškovi ureda, publikacija i drugim materijala, podugovaranje, ostali troškovi i tzv overhead, odnosno postotak neizravnih troškova koje u većini slučajeva nije ptorebn pravdati ugovornom tijelu.

Ljudski resursi: sadrže prikaz troškova osoblja na projektu. To mogu biti stalno zaposleni djelatnici, suradnici ili novozaposleni, a razvrstavaju se prema tome koju ulogu u projektu obavljaju. Ovisno o programu kojim se projekt financira, njihov se rad može prikazivati u broju mjeseci ili postotku radnog vreman koji provode na projektu.

Putni troškovi i dnevnice: odnose se na sva puitovanja u projektu koja je ptorebno rpecizno definirati i opisati. U većini projekata nužno je navesti točne relacije, broj kilometara i broj dana putovanja, dok je u nekima dovoljno staviti određeni jedinstveni iznos (tzv. lump sum) koji pokriva troškove svih putovanja na projektu. Dnevnice i noćenja najbolje je prikazati zasebno jer se radi o posebnoj kategoriji troškova. Većina pograma omogućuje isplatu dnevnica isključivo ukoliko je bilo noćenja, no postoje i oni koji prate računovodstvenu praksu onoga tko projekt provodi i isplaćuje dnevnice kada se za to ostvare zakonske pretpostavke.

Troškovi ureda: odnose se na lokalni ured koji je različit od onoga u kojem aplikant stalno djeluje, stoga je takve trokove moguće predivdjeti samo za podružnice ili lokalne urede koji takpđer sudjeluju u provedbi projekta.

Troškovi različitih materijala: podrazumijevaju brošure, letke, publikacije i sve ostale pomotive id ruge projektne materijale. Najbolje je prikazati broj materijala i jedinočnu cijenu komada.

Podugovaranje: se odnosi na ugovoranje usluga, roba ili radova za potrebe provedbe projekta. U sklopu projekta mogu vam zatrebati računala, printeri, projektori, savjetodavne usluge, prevođenje i edukacija, građevinski radovi.

Osvježenja: su troška koji je moguće planirati uz određeno projektno događanje kao što su konferencije, edukacije, sastanci i druga događanja.

Ostali troškovi: podrazumijevaju sve druge direktne troškove koje generira vaš projekt. Potrenbo ih je navesti i odredti im cijenu.

Overhead: su indirektni troškovi koje najčešće nije ptorebno opravdavati ugovornom tijelu, ali moraju biti utrošeni u skladu s računovodstvenom praksom i pravilima. Najčešće se izračunavaju kao postotak od iznosa direktnih troškova.

>> Njima je uspjelo iskoristiti priliku i uzeti novce iz EU fondova!  

Obrazac proračuna različit je za svaki pojedini program. U IPA projektima uglavnom sadrži tri lista: proračun, obrazloženje i izvori financiranja, dok u Programima Unije sami sastavljate tablicu prema vrstama troškova, stopi sufinanciranja, broju partnera i kompleksnosti proračuna, pri čemu pokušavate maksimalno olakšati praćenje potrošnje.

Proračun projekta 2011

Svaki trošak u projektu potrebno je kvalitetno naznačiti i obrazložiti kako bi evaluatori mogli jasno razaznati zbog čega je on potreban i uz koju je aktivnost povezan.

Izvor: Pisanje projekata: Što trebate znati o proračunu projekta  poslovni.hr

Skip to content