Skip to content

Priručnik – Kako se učinkovito uključiti u politiku energetske učinkovitosti

  • 1 min read

U sklopu projekta CENEP izrađen je priručnik za sudjelovanje građana u pokretanju, donošenju, provedbi i praćenju javnih politika energetske učinkovitosti

Svrha je ovog priručnika sažeto prikazati stečena iskustva u uključivanju građana u javne politike – njihovo predlaganje, donošenje, provedbu i praćenje, te poticanju dijaloga između organizacija civilnog društva i upravnih tijela različitih razina.

Ovim priručnikom želimo pridonijeti poticanju šireg sudjelovanja građana u oblikovanju i provedbi javnih politika, to ne samo na području energetske učinkovitosti, već i na različitim poljima interesa potencijalnih čitatelja.

Stoga naglasak priručnika nije isključivo na konkretnim rezultatima projekta CENEP na području energetske učinkovitosti, već i na različitim metodama uključivanja javnosti i poticanja civilnog i socijalnog dijaloga uz pomoć kojih smo do tih rezultata došli.

Priručnik je dostupan u .pdf izdanju te u tiskanom obliku.

Preuzmite priručnik

Uz priručnik su izrađeni plakat i letak sa sažetim grafičkim prikazom načina na koje je moguće sudjelovati u planiranju poboljšanja energetske učinkovitosti.

Skip to content